Focus mode

JavaScript

DOM Etkinlikleriyle Çalışmak

Etkinlik Ekleme ve Özelliklerine Ulaşma

Etkinlikler yani "events"ler uygulanacak eylemlerin ne zaman gerçekleşeceğinin öğrenilmesine ve sonrasında kodun çalıştırılmasına olanak sağlar. Sayfa üzerindeki eylemlere göre bir çok etkinlik eklemek mümkündür.

Event Listener ile Çalışmak

Event oluşumu öncelikle nesnenin seçimi ile başlar. Bir butona tıklandığında tıklandı uyarısı ekrana uyarı(alert) olarak ekrana yazdırabiliriz.

1. Metot

element.addEventListener(event, function);
// id =button olan nesne seçildi
const buton = document.querySelector("id");
// Nesneye bir etkinlik atandı..
const buton = document.querySelector("#button");
//Burada ilk olarak tip ('click') ,ikinci olarak da fonksiyonun kendisi parametre olarak eklenir
buton.addEventListener('click' , function(){
 alert("Buton Tıklandı");
      })
 
// Çıktı : Buton Tıklandı

2. Metot

Fonksiyon etkinlik parametresi olarak da çalışabilmektedir. Burada parametre olan "event"i bir değişkene atayıp hedef etkinlik tanımlandıktan sonra butona basıldığında hangi butonun tıklandığı bilgisine ulaşılabilmektedir

Kullanım:

element.addEventListener(event, functionName);

//id =button olan nesne seçildi
const button = document.querySelector("#button");
//nesneye bir etkinlik atandı.Burada ilk olarak tip ('click')
//ikinci olarak da aşağıda fonksiyon tanımlanır ,fonksiyon ismi parametre olarak girilir. 
button.addEventListener('click',btnClicked);
 function btnClicked(){
  alert("Buton Tıklandı!!!")
  }

// Çıktı : Buton Tıklandı!!!

Mouse Etkinliği

Mouse tıklaması ile gerçekleşen etkinliktir.

//id=text olan buton çağrıldı
//dblclick=çift tıklama etkinliği nesneye atandı,fonksiyon ismi parametre olarak tanımlandı
const button = document.querySelector("#text");
button.addEventListener('dblclick',clickFonksiyonu);
  
//fonksiyonda id=text olan element çağrılarak innerHTML ile içeriği değiştirildi.
function clickFonksiyonu(){
 document.getElementById("text").innerHTML = "NEW FORM";
 }

Aşağıda codepen ile deneyimleyebilirsiniz!

Klavye Etkinliği

Klavyeden herhangi bir tuşa tıklanması sonucu gerçekleşen etkinliklerdir.

//id=fname olan nesne çağrılarak keyboard değişkenine atandı
const keyboard =document.querySelector('#fname');
//keyboard isimli değişkene "cut" etkinliği atandı ve fonksiyon ismi parametre olarak atandı
keyboard.addEventListener("cut",cuttingFunction);
//cuttingFunction isimli fonksiyon ile form inputuna yazılan girdileri klavye ctrl+c ile kesildiğinde etkinlik çalışmaktadır
function cuttingFunction(event){
 console.log("etkinlik tipi: " , event.type)
 } 
 
//console ekranı : etkinlik tipi: cut

Form Etkinlikleri

Örnek bir selectBox:

<form action="#" id="selectColor">
 <label for="color">Choose a color</label>
  <select name="colors" id="select">
   <option value="red">RED</option>
   <option value="blue">BLUE</option>
   <option value="purple">PURPLE</option>
   <option value="orange">ORANGE</option>
   <option value="pink">PINK</option>
  </select>
  <br><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>   
   
//id=select olan nesne çağrılarak color değişkenine atandı
const color = document.querySelector("#select");
//color değişkenine change etkinliği etkinliği atandı ve fonksiyon ismi parametre olarak atandı
color.addEventListener('change' ,selectBox);

//selectBox isimli fonksiyon ile selectbox her seçildiğinde etkinlik tipi =change ve değeri consola yazılmaktadır 
function selectBox(event){
 console.log("Etkinlik tipi : " + event.type);
 console.log("deger : " + event.target.value);
 }
 
// Selectbox içinde "blue" değerini seçtiğimiz takdirde;
// ekran çıktısı: Etkinlik tipi : change, deger : blue    

Kabarcıklanma Etkinliği(Event Bubbling) ve Yakalama Etkinliği(Event Capturing)

1.Kabarcıklanma Etkinliği(Event Bubbling)

İç içe elementlerde ,örneğin üzerine tıklanan bir eleman kendisini kapsayan elemanı da yazar. Adeta bir sabun köpürmesi mantığıyla dıştaki hedef elemente kadar ilerler. Buna event bubbling denir. İçten dışa bir aktarım söz konusudur

Kullanım şekli :

element.addEventListener(event, function);

Örnekte event parametresi "click" etkinliği almaktadır. function parametresi ise fonksiyonun ismini veya fonksiyonun kendisini almaktadır.

Örnek Form:

<div class="container">  
 <div><p id="text">SUBMIT FORM </p> </div>
  <form action="/action_page.php" class="inputText">
   <label for="fname" id="l1">First name:</label><br>
   <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" > <br>
   <label for="lname" id="l2">Last name:</label><br>
   <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe" id="label2"><br><br>
  </form>
  <button type="button" id="button" >Clicked me </button>
  <form action="#" id="selectColor">
   <label for="color">Choose a color</label>
    <select name="colors" id="select">
    <option value="red">RED</option>
    <option value="blue">BLUE</option>
    <option value="purple">PURPLE</option>
    <option value="orange">ORANGE</option>
    <option value="pink">PINK</option>
   </select>
  <br><br>
  </form>
 </div>
</div>
 
// iç içe elementler çağrıldı  
const selectBox = document.querySelector('#selectColor');
const button = document.querySelector('#button');
const form = document.querySelector('.inputText');  
const cerceve = document.querySelector('.container');
selectBox.addEventListener('click' ,function(){
  console.log("selectBox");    
   })
form.addEventListener('click',function(){
  console.log("form");
  })
cerceve.addEventListener('click',function(){
  console.log('cerceve');
  })

Burada class=container olan div elementi içerisinde 3 farklı "id" numarası olan elementler bulunmaktadır. Container kapsayan küme, diğer elementler ise bu küme içerisindeki ayrık kümelerdir. Dolayısıyla diğer üç elemente tıklandığında class=container olan div elementini tutan çerçeve değişkeni, tıklanan elementi tutan değişken ile ekrana yazılacaktır. Örneğin form elementine tıklandığında; ekran çıktısı: form çerçeve seklinde olacaktır.

2.Yakalama Etkinliği(Event Capturing)

İç içe elementlerde, Örneğin üzerine tıklanan bir eleman kendisinin içindeki elemanı da yazar. Kabarcıklanma etkinliğinin tam tersi şeklinde çalışır. Hedef dıştan içe doğrudur. Bir önceki örnekteki çıktının tam tersi olarak ; ekran çıktısı çerçeve form seklindedir.

Kullanım şekli :

 element.addEventListener(event, function, useCapture);

useCapture parametresi "True" ve "False" değerleri almaktadır. Diğer tüm kullanımı kabarcıklanma etkinliği ile aynıdır.

event.stopPropagation()

Bir etkinliğin özelliğini durdurmak için kullanılır. Bir fonksiyon parametresi olarak girilen "event" e bu etkinlik atanarak kullanılır.

Kullanımı:

event.stopPropagation();

event.preventDefault()

Bir HTML elementinin varsayılan eylemini tamamen engellemek için bu eylem kullanılır. Bir fonksiyon parametresi olarak girilen "event" e bu etkinlik atanarak kullanılır.

Kullanımı:

event.preventDefault();


Kaynaklar

Test

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!