Focus mode

PHP Temel

Mail İşlemleri

Mail İşlemleri / Composer / PhpMailer

composer init
composer require phpmailer/phpmailer
<?php
//Import PHPMailer classes into the global namespace
//These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

//Load Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';

//Create an instance; passing `true` enables exceptions
$mail = new PHPMailer(true);

try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;           //Debug mod açık
  $mail->isSMTP();                      //SMTP Kullanarak Gönder
  $mail->Host    = 'smtp.example.com';           //SMTP Host
  $mail->SMTPAuth  = true;                  //SMTP Doğrulaması
  $mail->Username  = '[email protected]';           //SMTP Kullanıcı Adı
  $mail->Password  = 'secret';                //SMTP Şifre
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;      //SSL/TLS Ayarı
  $mail->Port    = 465;                  // PORT Ayaro
  $mail->CharSet = 'UTF-8'; //Karekter seti
  $mail->setLanguage('tr', '/optional/path/to/language/directory/'); // Dil Ayarı
  
  //Recipients
  $mail->setFrom('[email protected]', 'Mailer');
  $mail->addAddress('[email protected]', 'Joe User');   //Alıcı E-Posta - İsim
  $mail->addAddress('[email protected]');        //İsim Eklemek Zorunlu Değil
  $mail->addReplyTo('[email protected]', 'Information'); //Alıcı cevapla dediğinde mailin gideceği adres.
  $mail->addCC('[email protected]'); // Bilgi Kişisi
  $mail->addBCC('[email protected]'); // Gizli Bilgi Kişisi
  $mail->CharSet = 'UTF-8'
  //Attachments
  $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');     //Dosya Eki
  $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');  //Dosya Eki İsimlendirmeli

  //Content
  $mail->isHTML(true);                 //E-Posta HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}
Patika Plus Banner

Yazılım Kariyerinde İlerlemeni Hızlandıracak Eğitimler

Kendi kendine yazılım öğrenirken zorlanıyor, takıldığın noktalarda bir mentore mi ihtiyaç duyuyorsun? Patika+ programlarımız ile 4-8 aylık yoğun eğitim kamplarına katıl, proje tabanlı canlı dersler ve sana özel hazırlanmış eğitimlerle gereken tüm yetenekleri kazan, iş hayatına başla!

Comments

You need to enroll in the course to be able to comment!